Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spoločnosť: TOPOSB - Ľudovít Kasman 
IČO: 40434877
DIČ: 1048040125
IČ DPH: SK 1048040125
sídlo: Kamenná Poruba, ul. Do Dubu 43/14, 01314 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Reklamačný poriadok vydáva spoločnosť TOPOSB- Ľudovít Kasman  za účelom informovanosti kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia vád tovaru (reklamácií) a povinností predávajúceho v súvislosti s reklamáciami. 
1.2 Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. 
1.3 Ak je kupujúci podnikateľ, ktorý tovar ďalej predáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadi sa zodpovednosť za vady Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. 
1.4 Ak je kupujúci iný subjekt ako podnikateľ, riadia sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uplatňovaní vád Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb.

2. Spoločné ustanovenia

2.1 Miestom uplatnenia reklamácie je predajné miesto- internetový obchodný dom www.toposb.sk, na ktorom kupujúci tovar zakúpil. Uvedené platí aj v prípade dopravy tovaru z iného predajného miesta. 
2.2 Kupujúci môže uplatniť u predávajúceho vady z titulu záruky za akosť tovaru, ktorú určujú príslušné technické normy, technické podmienky výrobcu a vydané certifikáty a vyhlásenia o zhode notifikovanými orgánmi (autorizovanými osobami). Reklamovaný tovar musí dodať na svoje náklady do predajného strediska v zmysle bodu 2.1. 
2.3 Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na neskoršom termíne. 

3. Zodpovednosť za vady

3.1 Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru je daná v prípade vád uznaných predávajúcim na základe jednoznačného preukázania rozdielu medzi akosťou tovaru deklarovanou príslušnými normami a akosťou tovaru skutočnou v procese reklamačného konania. 
3.2 Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru je vylúčená ak: 

a) zakúpený tovar bol nevhodne použitý, neodborne a nekvalitne aplikovaný, mechanicky, prípadne inak poškodený, nevhodne skladovaný, prepravovaný alebo manipulovaný 
b) kupujúci pred použitím tovaru neskontroloval jeho spôsobilosť na predpokladané použitie 
c) ide o tovar už spracovaný s výnimkou vád, ktoré sú kvalifikované ako vady skryté 

4. Reklamácia vád

4.1 Povinnosti kupujúceho : 

a) kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať množstvo dodaného tovaru, kvalitu tovaru z pohľadu zjavných vád, viditeľného poškodenia a zhodu objednaného / dodaného tovaru 
b) zistené vady musia byť zapísané do dodacieho listu, podpísané kupujúcim a zástupcom predávajúceho.

4.2 Ak kupujúci zistí nedostatok v kvalite tovaru má právo uplatniť si reklamáciu čo najskôr a to:

a) u zjavných vád bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru, najneskoršie do 24 hodín 
b) u skrytých vád, ktoré sa preukážu až po spracovaní do 15-tich dní, najneskoršie však do 90-tich kalendárnych dní. 

4.3 Náležitosti uplatnenej reklamácie: 
Každá reklamácia musí byť v súčinnosti so zástupcom predávajúceho predložená v písomnej podobe s uvedením týchto skutočností:

  • miesto a názov predajnej jednotky, kde bol tovar zakúpený
  • adresa firmy alebo konečného spotrebiteľa reklamovaného tovaru s uvedením kontaktnej osoby a čísla telefónu
  • špecifikáciu reklamovaného tovaru s jeho množstvom
  • číslo a dátum vystavenia dodacieho listu a faktúry
  • dôvod reklamácie (uvedený s konkrétnymi faktami a presnou identifikáciou reklamovaného nedostatku)
  • navrhovaný spôsob riešenia reklamácie

Nevyhnutné prílohy:

a) kópie sprievodného lístku tovaru - ak boli súčasťou dodávky 
b) fotodokumentácia reklamovaného výrobku - v prípade súčasného nepredloženia tovaru k reklamácii. 

4.4 Riešenie reklamácie: 
a) v prípade jednoznačného preukázania zodpovednosti za vady v rozsahu uplatnenej reklamácie a jej uznania, predávajúci po dohode s kupujúcim zabezpečuje možné riešenie :

  • náhradné plnenie tovaru v príslušnom množstve a kvalite 
  • finančnú náhradu formou dobropisu v plnej výške hodnoty reklamovaného tovaru alebo vo výške dohodnutej zľavy 

b) ak vznikla potreba dokazovania zodpovednosti za vady (skryté vady výrobného charakteru, pochybnosti o správnej aplikácii, uskladnení a manipulácii s reklamovaným tovarom) predávajúci organizuje reklamačné konanie za účasti výrobcu predávajúceho a  kupujúceho 
c) predávajúci z reklamačného konania zabezpečuje vyhotovenie zápisu s popisom skutkového stavu vzniku reklamácie, vyjadreniami jednotlivých zástupcov v konaní (výrobca, predávajúci, kupujúci), určením zodpovednosti za vady a prijatým záverom riešenia reklamácie v zákonnej lehote 30 dní. Zúčastnení prijaté závery potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom. 

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01. Apríla 2014. 
5.2 V ostatných vzťahoch neupravených v tomto reklamačnom poriadku sa právne vzťahy kupujúceho a predávajúceho riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v platnom znení a Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník) v platnom znení a Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

V Kamennej Porube dňa 16.3.2014
Ľudovít Kasman
konateľ

Viac z tejto kategórie: « Obchodné podmienky Doprava »

Sortiment

Porovnať produkty


Žiadne produkty na porovnanie.

Obľúbené produkty


Žiadne produkty v obľúbených.