Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky a dodacie podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Ľudovít Kasman, ul. Do Dubu 43/14, 01314 Kamenná Poruba, IČO: 40434877, DIČ: 1048040125, IČ DPH: SK 1048040125, Obvodný úrad Žilina, číslo živnost. Registra: 511-27269 uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.toposb.sk (ďalej len "obchod").
 • Kupujúcim sa rozumie v obchode fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 • Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke našej spoločnosti a nakupujú sa prostredníctvom obchodného systému www.toposb.sk

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu www.toposb.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom /ihneď k dispozícii/ a jedná sa o tovar, ktorý nie je nadrozmerný, bude objednávka vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom objednaný tovar. V tomto prípade vám budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérom, prepravnou spoločnosťou, dopravnou zápchou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, kuriérom resp. prepravnou spoločnosťou.
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok. /Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí odo dňa objednávky do 3-7 pracovných dní. Spoločnosť Ľudovít Kasman - www.toposb.sk nezodpovedá za meškanie zavinené výrobcom respektíve dodávateľom materiálu.

5. Kúpna cena, Výhrada vlastníctva

 • Kúpna cena sú stanovená v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z. dohodou. Predávajúci má zverejnený cenník tovarov + služieb vrátane DPH na svojej webovej stránke. Ceny služieb, súvisiace s dopravou tovaru, sú predmetom individuálnej dohody predávajúceho s kupujúcim.
 • Predmet plnenia zostáva až do jeho úplného zaplatenia, majetkom predávajúceho a peňažný záväzok je splnený jeho pripísaním na účet predávajúceho.

6. Doprava

 • Dopravu predmetu plnenia si kupujúci môže zabezpečiť na svoje náklady alebo dopravu zabezpečí predávajúci na náklady kupujúceho s výhradou určenia spôsobu a času dodávky.
 • Dodanie predmetu plnenia je splnené v momente, keď sa kupujúcemu umožní nakladať s predmetom plnenia v mieste dodania.
 • Pri dodaní predmetu plnenia dopravou predávajúceho, je kupujúci povinný zabezpečiť vykládku na svoje náklady tak, aby táto bola bezpečná, nepoškodil sa tovar, neporušila sa bezpečnosť pri práci, bez ďalších komplikácií a plynule bez zdržaní. V opačnom prípade má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ako aj nárok na náhradu škody pozostávajúci z dopravných a manipulačných nákladov.
 • V prípade bezdôvodného neprevzatia dodaného predmetu plnenia kupujúcim v rozpore s kúpnou zmluvou má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ako aj nárok na náhradu škody pozostávajúci z dopravných a manipulačných nákladov.

7. Akosť, Balenie, Reklamácie

 • Akosť tovaru tvoriaceho predmet plnenia zodpovedá normovaným štandardom. Na webovej stránke predávajúceho sú k dispozícií technické listy jednotlivých produktov s popisom ich základných parametrov a spôsobe skladovania, spracovania a úžitkových vlastností.
 • Pre zachovanie normovaných parametrov je predávajúci tovar povinný skladovať, manipulovať s ním, baliť a prepravovať ho so starostlivosťou riadneho hospodára a podľa usmernení výrobcu.
 • Postup pri reklamáciách zo strany kupujúceho upravuje "Reklamačný poriadok" predávajúceho, ktorý je k dispozícií na webovej.

8. Záverečné Ustanovenia

 • Vzťahy neupravené súvisiacimi dokumentmi, ( Kúpna zmluva, Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok ), sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
 • Predmetné VOPD tvoria integrovanú súčasť obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci bude pri obchodnom kontakte na ich existenciu upozornený. Sú voľne dostupné na webovej stránke predávajúceho v časti "HLAVNÁ STRÁNKA".

 

Viac z tejto kategórie: Reklamačný poriadok »

Sortiment

Porovnať produkty


Žiadne produkty na porovnanie.

Obľúbené produkty


Žiadne produkty v obľúbených.